Lütfen bekleyiniz...

İçtihat ve Mevzuat Bankası

Başlık
 
1 Hukuk Muhakemeleri Kanunu Gider Avansı Tarifesi (2022 Yılı)
2 Hukuk Muhakemeleri Kanunu Hakem Ücret Tarifesi (2022 Yılı)
3 Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tanık Ücret Tarifesi (2022 Yılı)
4 Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi (2022 Yılı)
5 Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezaları (2022 Yılı)
6 Uzlaştırmacı Asgari Ücret Tarifesi (2022 Yılı)
7 Lisanslı Yediemin Depoları Yönetmeliği Ücret Tarifesi (2022 Yılı)
8 Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi (2022 Yılı)
9 2022 Yılı Çevre ve Temizlik Vergisi Tarifesi
10 Doğalgaz Piyasası Hakkında Kanun Uyarınca Uygulanacak Para Cezaları (2022 Yılı)
11 Petrol Piyasası Kanunu Uyarınca Uygulanacak Para Cezaları (2022 Yılı)
12 Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Uyarınca Uygulanacak Para Cezaları (2022 Yılı)
13 Elektrik Piyasası Kanunu Uyarınca Uygulanacak Para Cezaları (2022 Yılı)
14 Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Görevlendirilen Müdafi ve Vekillere Yapılacak Ödemelere İlişkin Tarife (2022 Yılı)
15 Hukuk Muhakemeleri Kanunu Gider Avansı Tarifesi (2021 Yılı)
16 Hukuk Muhakemeleri Kanunu Hakem Ücret Tarifesi (2021 Yılı)
17 Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tanık Ücret Tarifesi (2021 Yılı)
18 Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Görevlendirilen Müdafi ve Vekillere Yapılacak Ödemelere İlişkin Tarife (2021 Yılı)
19 Uzlaştırmacı Asgari Ücret Tarifesi (2021 Yılı)
20 Borsada Rayici Olmayan Yabancı Paraların 2020 Yılı İçin Yapılacak Değerlemelerine Esas Oluşturacak Kurlar
21 Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi (2021 Yılı)
22 Enerji Verimliliği Kanunu Uyarınca Uygulanacak Olan İdarî Para Cezaları (2022 Yılı)
23 Lisanslı Yediemin Depoları Yönetmeliği Ücret Tarifesi (2021 Yılı)
24 2021 Yılı Çevre ve Temizlik Vergisi Tarifesi
25 Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezaları (2021 Yılı)
26 Ceza Muhakemesi Kanunu'na Göre Uygulanacak 2021 Yılı Tanıklık Ücret Tarifesi
27 Doğalgaz Piyasası Hakkında Kanun Uyarınca Uygulanacak Para Cezaları (2021 Yılı)
28 Petrol Piyasası Kanunu Uyarınca Uygulanacak Para Cezaları (2021 Yılı)
29 Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Uyarınca Uygulanacak Para Cezaları (2021 Yılı)
30 Elektrik Piyasası Kanunu Uyarınca Uygulanacak Para Cezaları (2021 Yılı)
31 Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi (2021 Yılı)
32 Kanuni Faiz, Temerrüt Faizi ve Ticari Temerrüt Faizi Oranları
33 Hukuk Muhakemeleri Kanunu Gider Avansı Tarifesi (2020 Yılı)
34 Hukuk Muhakemeleri Kanunu Hakem Ücret Tarifesi (2020 Yılı)
35 Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tanık Ücret Tarifesi (2020 Yılı)
36 Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tanık Ücret Tarifesi (2019 Yılı)
37 2020 Yılı Konkordato Gider Avansı Tarifesi
38 Borsada Rayici Olmayan Yabancı Paraların 2019 Yılı İçin Yapılacak Değerlemelerine Esas Oluşturacak Kurlar
39 Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Görevlendirilen Müdafi ve Vekillere Yapılacak Ödemelere İlişkin Tarife (2020 Yılı)
40 Ceza Muhakemesi Kanunu'na Göre Uygulanacak 2020 Yılı Tanıklık Ücret Tarifesi
41 Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi (2020 Yılı)
42 Lisanslı Yediemin Depoları Yönetmeliği Ücret Tarifesi (2020 Yılı)
43 Elektrik Piyasası Kanunu Uyarınca Uygulanacak Para Cezaları (2020 Yılı)
44 Hukuk Muhakemeleri Kanunu Gider Avansı Tarifesi (2019 Yılı)
45 Hukuk Muhakemeleri Kanunu Hakem Ücret Tarifesi (2019 Yılı)
46 İdari Yargılama Usulü Kanunu Parasal Sınırlar Tablosu
47 Borsada Rayici Olmayan Yabancı Paraların 2018 Yılı İçin Yapılacak Değerlemelerine Esas Oluşturacak Kurlar
48 Enerji Verimliliği Kanunu Uyarınca Yürütülecek Yetkilendirme ve Sertifikalandırma Çalışmaları ile İlgili Bedeller
49 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa Göre Uygulanacak Para Cezaları
50 KDV Genel Uygulama Tebliğine Göre KDV Tevkifatlarına İlişkin Tablo (*)
51 4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunda Öngörülen İdari Para Cezası Alt Sınırı (2021 Yılı)
52 Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezaları (2020 Yılı)
53 Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi (2022)
54 Çevre Temizlik Vergisi Tarifesi (2020 Yılı)
55 Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi (2019 Yılı)
56 Türk Ticaret Kanununun 1530 uncu Maddesinin 7 nci Fıkrası Uyarınca Mal ve Hizmet Tedarikinde Geç Ödemelerde Uygulanacak Temerrüt Faiz Oranı ve Alacağın Tahsili Masrafları İçin Talep Edilebilecek Asgari Giderim Tutarı
57 Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi (2020 Yılı)
58 Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Görevlendirilen Müdafi ve Vekillere Yapılacak Ödemelere İlişkin Tarife (2019 Yılı)
59 Lisanslı Yediemin Depoları Yönetmeliği Ücret Tarifesi (2019 Yılı)
60 Uzlaştırmacı Asgari Ücret Tarifesi (2020 Yılı)
61 Enerji Verimliliği Kanunu Uyarınca Uygulanacak Olan İdarî Para Cezalarına (2020 Yılı)
62 Ceza Muhakemesi Kanunu'na Göre Uygulanacak 2019 Yılı Tanıklık Ücret Tarifesi
63 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 77 nci Maddesine Göre Uygulanacak Olan İdari Para Cezaları (2022)
64 Tüketici Hakem Heyetlerine Yapılacak Başvurularda Parasal Sınırlar (2021)
65 Doğalgaz Piyasası Hakkında Kanun Uyarınca Uygulanacak Para Cezaları (2020 Yılı)
66 Petrol Piyasası Kanunu Uyarınca Uygulanacak Para Cezaları (2020 Yılı)
67 Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Uyarınca Uygulanacak Para Cezaları (2020 Yılı)
68 Elektrik Piyasası Kanunu Uyarınca Uygulanacak Para Cezaları (2019 Yılı)
69 Enflasyon Oranları (TEFE - ÜFE – TÜFE Oranları)
70 Kira Artışına Türk Borçlar Kanunu Uyarınca Uygulanan Endeksler (Oranlar)
71 SGK Gecikme Zammı Oranları (Aylık)
72 Konut Kira Geliri İstisna Tutarları (2022 Yılı)
73 Beyannamelerini İmzalatmak Zorunda Olmayanlar (2022 Yılı)
74 Beyannamelerini İmzalatmak Zorunda Olanlar (2022 Yılı)
75 Çalışan Sigortalılar İçin Prime Esas Günlük Kazançlar (TL) (2021)
76 Ceza Muhakemesi Kanunu'na Göre Uygulanacak Tanıklık Ücret Tarifesi (2018 Yılı)
77 Lisanslı Yediemin Depoları Yönetmeliği Ücret Tarifesi (2018 Yılı)
78 Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezaları (2018 Yılı)
79 Yeniden Değerleme Oranları
80 Geçici Vergi Dönemlerinde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranları
81 Türk Patent ve Marka Kurumu 2018 Yılı Ücret Tarifesi
82 KDV Genel Uygulama Tebliğine Göre KDV İade ve Mahsuplarına İlişkin Tablo
83 Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel (2022 Yılı)
84 İstisna Tutarları (2022 Yılı)
85 Amortisman Sınırı (2022 Yılı)
86 Çevre Temizlik Vergisi (2018 Yılı)
87 Özel Usulsüzlük Cezaları (2022 Yılı)
88 Damga Vergisi Tutarları (2022 Yılı)
89 Gemi ve Liman Harçları Tarifesi (2022 Yılı)
90 Asgari Ücretler (16 yaşından büyükler ve 16 yaşından küçükler için) (2022 Yılı)
91 Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi (2018 Yılı)
92 Avukatlık Meslek Kuralları
93 Avrupalı Avukatların Tabi Olduğu Meslek Kuralları
94 Avukatların Rolüne Dair Temel Prensipler (Havana Kuralları)
95 Telsiz Ücretleri (2022 Yılı)
96 50 ve Daha Fazla İşçi Çalıştırılan İşyerleri İçin Zorunlu İstihdam Oranları
97 Kıdem Tazminatı Tavanı (2022 Yılı)
98 Borsada Rayici Olmayan Yabancı Paraların Değerleme Oranları (2017 Yılı İçin)
99 Değerli Kağıt Bedelleri (2022 Yılı)
100 Gelir Vergisi Tarifeleri (2022 Yılı)
101 Konsolosluk Harçları Tarifesi (2022 yılı)
102 Noter Harçları (2022 yılı)
103 Pasaport, Vize, İkamet Tezkeresi ve Dışişleri Bakanlığı Tasdik Harçları ve Yabancılara Verilecek Çalışma İzin Belgesi Harçları Tarifesi (2021 yılı)
104 Tapu ve Kadastro İşlemlerinden Alınacak Harçlar Tarifesi (2022 yılı)
105 Trafik Harçları Tarifesi (2021 yılı)
106 Vergi Yargısı Harçlar Tarifesi (2022 Yılı)
107 İmtiyazname, Ruhsatname ve Diploma Harçları (2022 yılı)
108 Veraset ve İntikal Vergisi Tarifesi (2022 Yılı)
109 Yargı Harçları Tarifesi (2022 yılı)
110 Geçici Vergi Oranları (2022)
111 Hukuk Muhakemeleri Kanunu Gider Avansı Tarifesi (2018 Yılı)
112 Hukuk Muhakemeleri Kanunu Hakem Ücret Tarifesi (2018 Yılı)
113 Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tanık Ücret Tarifesi (2018 Yılı)
114 Aylık Engellilik İndirimi Tutarları (2022 Yılı)
115 Motorlu Taşıtlar Vergisi Oranları (2022 Yılı)
116 Vergiden Müstesna Çocuk Yardımı (2022 Yılı)
117 Vergiden Müstesna Yemek Bedeli (2022 Yılı)
118 Fatura Düzenleme Sınırı (2022 Yılı)
119 Sigorta Primine Esas Aylık Taban ve Tavan Ücret Tutarları (2022)
120 Sigorta Primine Tâbi Tutulmayacak Yemek Parası İle Çocuk ve Aile Zammı Tutarları (2022)
121 Vergiden Müstesna Harcırah Tavanı (2021 Yılı)
122 Asgari Geçim İndirimi Miktarları (2021 Yılı)
123 Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi (2018 Yılı)
124 Emlak Vergisi Değeri Yıllık Artış Oranları (2022 Yılı)
125 Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Görevlendirilen Müdafi ve Vekillere Yapılacak Ödemelere İlişkin Tarife (2018 Yılı)
126 Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi (2018 Yılı)
127 Milletlerarası Tahkim Ücret Tarifesi (2021 Yılı)
128 İşsizlik Sigortası Primi
129 Emlak Vergisi Oranları
130 Vergi Usul Kanununda Yer Alan Had ve Miktarlar (2021 Yılı)
131 Katma Değer Vergisi Oranları
132 Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanan T.C. Merkez Bankası Faiz Oranları
133 İhbar Tazminatı (Akdin Feshinde Bildirim Süreleri)
134 İzin Süreleri (Yıllık Ücretli İzin Süreleri)
135 Zorunlu BES (2019)
136 Amme Alacaklarının (Kamu Alacaklarının) Tahsilinde Uygulanacak Gecikme Zammı Oranları
137 Tecil Faizi Oranları
138 SSK Taban ve Tavanı
139 Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Hesaplamasında Kadının Evlenme Şansı
140 P.M.F. 1931 Yaşam Tablosuna Göre Muhtelif Yaşlarda Ortalama Ömür
141 HMK ve İİK’da Yer Alan Parasal Sınırlar (2022 Yılı)
142 SS ve GSS Kanunu’na Göre Prim Oranları
143 Beyanname Verme ve Ödeme Süreleri Tablosu
144 SGK İşten Çıkış Kodları
145 SS ve GSS Kanunu’na Göre Uygulanacak İdari Para Cezaları (TL) (2013-2022 Yılları)
146 Döviz Kurları (Temmuz 2018)
147 Döviz Kurları (Ağustos 2018)
148 Döviz Kurları (Geçmiş)
149 Döviz Kurları (Eylül 2018)
150 Döviz Kurları (Ekim 2018)
151 Döviz Kurları (Kasım 2018)
152 Döviz Kurları (Aralık 2018)
153 Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi (2019 Yılı)
154 Çalışma İzni Olmaksızın Çalışan/Çalıştırılan Yabancılar İle Bildirim Yükümlülüğünün İhlali Halinde Uygulanacak İdari Para Cezaları
155 İşletmelerde Mesleki Öğretim Gören Öğrenciler ile Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Okul ve Kurumlarında Staj ve Tamamlayıcı Eğitim Gören Öğrenciler İçin Dönemler İtibariyle Aylık Asgari Ücret Tutarları
156 İzaha Davette Kullanılan Sahte veya Muhteviyatı İtibarıyla Yanıltıcı Belge Tutarı
157 Katsayılar ve Devlet Memurlarına Sağlanan Sosyal Yardımlar
158 KDV Genel Uygulama Tebliğine Göre KDV İade ve Mahsuplarına İlişkin Tablo(*)
159 Tevkifata Tabi Menkul ve Gayrimenkul Sermaye İratlarında Beyan Sınırları
160 Tevkifata ve İstisnaya Konu Olmayan Menkul ve GMS İratlarına İlişkin Beyan Sınırları
161 Yatırım Teşvik Belgesine Bağlanabilecek Asgari Sabit Yatırım Tutarları
162 4857 Sayılı İş Kanunu’na Göre Uygulanacak Para Cezaları
163 Döviz Kurları (Ocak 2019)
164 Döviz Kurları (Şubat 2019)
165 Döviz Kurları (Mart 2019)
166 Döviz Kurları (Nisan 2019)
167 2019 Yılı Bilirkişilik Asgari Ücret Tarifesi
168 Döviz Kurları (Mayıs 2019)
169 2019 Yılı Konkordato Gider Avansı Tarifesi
170 Döviz Kurları (Haziran 2019)
171 Döviz Kurları (Temmuz 2019)
172 Döviz Kurları (Ağustos 2019)
173 Döviz Kurları (Eylül 2019)
174 Döviz Kurları (Ekim 2019)
175 Döviz Kurları (Kasım 2019)
176 Döviz Kurları (Aralık 2019)
177 Dijital Hizmet Vergisi Oranı (2022)
178 Konaklama Vergisi Oranı (2021)
179 Türk Patent ve Marka Kurumu Ücret Tarifesi (2020 Yılı)
180 Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi (2020 Yılı)
181 Vergiden Müstesna Ulaşım Bedeli (2022 Yılı)
182 Döviz Kurları (Ocak 2020)
183 Döviz Kurları (Şubat 2020)
184 Döviz Kurları (Mart 2020)
185 SGK Eksik Gün Nedenleri
186 Döviz Kurları (Nisan 2020)
187 Döviz Kurları (Mayıs 2020)
188 Bazı Menkul Sermaye İratlarına Uygulanan İndirim (Enflasyondan Arındırma) Oranları
189 Döviz Kurları (Haziran 2020)
190 01.01.1996 Tarihinden İtibaren Bankalarca Türk Lirası Üzerinden Açılan Mevduata Uygulanacağı Bildirilen Azami Faiz Oranları
191 Döviz Kurları (Temmuz 2020)
192 Döviz Kurları (Ağustos 2020)
193 Döviz Kurları (Eylül 2020)
194 Döviz Kurları (Ekim 2020)
195 Döviz Kurları (Kasım 2020)
196 Bilirkişilik Asgari Ücret Tarifesi (2021 Yılı)
197 Döviz Kurları (Aralık 2020)
198 Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi (2021 Yılı)
199 Döviz Kurları (Ocak 2021)
200 Döviz Kurları (Şubat 2021)
201 Döviz Kurları (Mart 2021)
202 Döviz Kurları (Nisan 2021)
203 Döviz Kurları (Mayıs 2021)
204 Döviz Kurları (Haziran 2021)
205 Döviz Kurları (Temmuz 2021)
206 2021 Yılı Konkordato Gider Avansı Tarifesi
207 Döviz Kurları (Ağustos 2021)
208 Türk Patent ve Marka Kurumu Ücret Tarifesi (2021 Yılı)
209 Döviz Kurları (Eylül 2021)
210 Döviz Kurları (Ekim 2021)
211 Döviz Kurları (Kasım 2021)
212 Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi (2022 Yılı)
213 Döviz Kurları (Aralık 2021)
214 Türk Patent ve Marka Kurumu Ücret Tarifesi (2022 Yılı)
215 Döviz Kurları (Ocak 2022)
216 Döviz Kurları (Şubat 2022)
217 Döviz Kurları (Mart 2022)
218 Döviz Kurları (Nisan 2022)
219 Döviz Kurları (Mayıs 2022)
220 2022 Yılı Konkordato Gider Avansı Tarifesi
221 Döviz Kurları (Haziran 2022)
222 Döviz Kurları (Temmuz 2022)
223 Döviz Kurları (Ağustos 2022)
224 Döviz Kurları (Eylül 2022)
225 Döviz Kurları (Ekim 2022)